Naam: Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwendijk
De Diaconie functioneert als aparte rechtspersoon van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk.
De ANBI gegevens van de Kerkrentmeesters kunt u hier vinden.

Fiscaal nummer (RSIN-nummer)
– Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk: 824123372

Kamer van Koophandel (KvK)
– KvK nummer: 76441423

Contactgegevens
Diaconie Herv. Gem. Nieuwendijk
Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk
scriba@hervormdnieuwendijk.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het dagelijks bestuur van de Hervormde gemeente Nieuwendijk berust bij het moderamen, het moderamen bestaat uit:
de dominee, een diaken, een kerkrentmeester en een ouderling.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art 8)

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De betaling aan de predikant vindt plaats via de landelijke kerk. Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan
Beleidsplan Hervormde gemeente Nieuwendijk
Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwendijk

Doelstelling gemeente
De Protestantse Kerk, waarvan de Hervormde Gemeente Nieuwendijk onderdeel van is, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Financiële verantwoording

Jaarrekening College van Diakenen

Resultatenoverzicht Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen €2.400 €3.697 €2.290
Bijdragen van leden en anderen €8.350 €10.212 €5.452
Door te zenden collecten en giften €8.700 €6.365 €10.323
Totaal Baten A €19.450 €20.274 €18.065
Uitgaven en kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €1.100 €1.037 €868
Kosten beheer, administratie en archief €875 €614 €3.479
Rentelasten/bankkosten €275 €325 €327
Diaconaal werk plaatselijk €8.000 €9.772 €3.887
Diaconaal werk wereldwijd €500 €430 €500
Afdrachten door te zenden collecten en giften €8.700 €6.365 €11.046
Totaal Lasten A €19.450 €18.543 €20.107
Operationeel resultaat (A) €0 €1.731 €-2.042
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B) €0 €1.731 €-2.042
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves €1.334
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves €-2.090
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €-2.090 €1.334
Resultaat naar Algemene reserve (D) €0 €-359 €-707

Jaarrekening Diaconie in PDF formaat