Naam van de gemeente
Hervormde gemeente Nieuwendijk
Binnen de Hervormde Gemeente Nieuwendijk functioneert de Diaconie als aparte rechtspersoon waarvan u de ANBI gegevens hier kunt vinden.

Fiscaal nummer (RSIN-nummer)
– Hervormde Gemeente Nieuwendijk: 824123347 (betreft kerkrentmeesters)

Kamer van Koophandel (KvK)
– KvK nummer: 76429717

Contactgegevens
Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk
scriba@hervormdnieuwendijk.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het dagelijks bestuur van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk berust bij het moderamen, het moderamen bestaat uit:
de dominee, een diaken, een kerkrentmeester en een ouderling.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3)

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De betaling aan de predikant vindt plaats via de landelijke kerk. Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan
Beleidsplan Hervormde Gemeente Nieuwendijk

Doelstelling gemeente
De Protestantse Kerk, waarvan de Hervormde Gemeente Nieuwendijk onderdeel van is, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening Kerkrentmeesters

Resultatenoverzicht Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken €3.961 €4.923
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €2.250 €49 €9
Bijdragen van leden en anderen €98.600 €97.526 €95.377
Door te zenden collecten en giften 0 €120
Totaal Baten A €104.811 €97.575 €100.429
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen €23.498 €46.683 €15.451
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €66.568 €33.538 €70.174
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €2.070 €2.205 €2.054
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €5.666 €6.240 €5.570
Salarissen en vergoedingen €1.670 €1.700 €1.725
Kosten beheer, administratie en archief €5.068 €5.258 €3.481
Rentelasten/bankkosten €1.410 €1.350 €932
Afdrachten door te zenden collecten en giften 0 €120
Totaal Lasten A €105.950 €96.974 €99.507
Operationeel resultaat (A) €-1.139 €601 €922
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten €35.746 €14.000
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) €35.746 €14.000
Resultaat verslagjaar (A+B) €-1.139 €36.346 €14.922
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves €-33.000 €-14.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €-33.000 €-14.000
Resultaat naar Algemene reserve (D) €-1.139 €3.346 €922

Jaarrekening kerkrentmeesters in PDF formaat

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke en diaconale activiteiten vinden plaats.