Iedere zondag komt de gemeente van Jezus Christus twee keer bij elkaar. In deze diensten gaat het om de eer van God, onze Schepper. Om de eer van Christus, die door Zijn bloed ons wil verlossen van zonde en oordeel. Om de eer van de Heilige Geest, Die aan zijn gemeente gaven van geloven, liefde, trouw en volharding geeft.

In de diensten gebruiken we als standaard de N.B.G. vertaling (1951). In bijzondere diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestencilde liturgie, kan ook gebruik worden gemaakt van de Herziene Statenvertaling of de N.B.V. (de Nieuwe Bijbelvertaling). We zingen uit de “tussenbundel” (de nieuwe Psalmberijming en de Gezangen uit de bundel ’38) en daarnaast (wanneer er een gedrukte liturgie is), ook uit andere bundels. Voor de gasten liggen er bij de ingang van de kerkzaal een aantal bundels ter gebruik. Ook kan een Bijbel meegenomen worden wat de aandacht en betrokkenheid bij het te lezen Schriftgedeelte kan vergroten. We luisteren naar de preek en geven onze gaven voor de diaconale doeleinden, kerkvoogdij (ook het kerkje bij de uitgang), zending (zendingsbussen bij de uitgang), evangelisatie en bijzondere doeleinden.

Voordat de kinderen naar de Kindernevendienst gaan, heeft de predikant een kort inleidend gesprekje met hen. Na de terugkomst licht de leiding van de Kindernevendienst met behulp van de kinderen het behandelde onderwerp nog even toe.

Enkele keren per jaar wordt voor de avonddienst (Kerstnachtdienst, Pinksteravonddienst bijv.) een koor uitgenodigd.

Bijzondere diensten

Door bijzondere diensten voor kinderen, tieners en jongeren proberen we ze de hun toekomende plek in de gemeente te geven. Deze doelgroep wordt niet de toekomst van de gemeente, maar is dat nu al. Aan het einde van het winterseizoen nemen de kinderen van de oudste groep van de KND afscheid. Deze dienst wordt door de predikant en leidinggevenden van de KND samen voorbereid. De leiding overhandigt aan de kinderen die de KND verlaten een Bijbels dagboekje. Eén keer per jaar wordt de kerk- en schooldienst gehouden. Dit is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk. Wanneer deze dienst gehouden wordt is op moment van schrijven nog niet bekend. Deze dienst wordt altijd gehouden in de Gereformeerde kerk om 15.00 uur. Daarnaast zijn er enkele bijzondere diensten voor tieners en jongeren. Liederen en prediking worden daarin speciaal op deze doelgroep gericht. Deze diensten worden voorbereid door de jongerendienst commissie in overleg met de predikant. De jongerendiensten worden aangekondigd via Kerkklanken en de zondagsbrief. Verder wordt er een keer per jaar een evangelisatiedienst en een zendingsdienst gehouden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de morgendienst de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naaste familie wordt hiervoor uitgenodigd door de wijkouderlingen.

Bid – en Dankdag

In het najaar is er de jaarlijkse Dankdag voor gewas, arbeid en geestelijk leven. Het betreft een avonddienst, die om 19.30 uur begint. De gemeente komt bij elkaar om de Here God te danken voor de rijkdom van Zijn gaven op allerlei terreinen van ons leven. Op de Dankdagen wordt ’s morgens om 9.00 uur een Dankdienst gehouden voor de kinderen van de basisschool in het kader van Kerk en School.

Deze diensten worden in de hervormde kerk gehouden en worden voorbereid door de school en de predikanten.

In het voorjaar is de jaarlijkse Biddag, dit is een avonddienst die om 19.30 uur begint. De gemeente van Christus vraagt om de zegen over haar werkzaamheden: “Indien de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”.