Naam van de gemeente
Hervormde gemeente Nieuwendijk
Binnen de Hervormde Gemeente Nieuwendijk functioneert als aparte rechtspersoon de: Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk

Fiscaal nummer
– Hervormde Gemeente Nieuwendijk: 824123347 (betreft kerkrentmeesters)
– Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk: 824123372

Contactgegevens
Herv. Kerk
Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk
info@hervormdnieuwendijk.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het dagelijks bestuur van de Hervormde gemeente Nieuwendijk berust bij het moderamen, het moderamen bestaat uit:
de dominee, een diaken, een kerkrentmeester en een ouderling.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3)
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8)

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De betaling aan de predikant vindt plaats via de landelijke kerk. Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan
Beleidsplan landelijke kerk
Beleidsplan Hervormde gemeente Nieuwendijk
Beleidsplan diaconie

Doelstelling gemeente
De Protestantse Kerk, waarvan de hervormde gemeente Nieuwendijk onderdeel van is, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op deze website.

Financiële verantwoording

Jaarrekening Diakonie

Baten Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden € 100 € 92
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen € 489
bijdragen levend geld €2.055 € 5.125 € 6.437
Door te zenden collecten € 11.312 € 12.250 € 14.532
Totaal baten € 13.856 € 17.475 € 21.061
Lasten
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. € 388 € 893
Verplichtingen / bijdrage andere organen € 611 € 820 € 830
Salarissen
Kosten beheer en administratie € 1.770 € 520 € 1.199
Rentelasten en bankkosten € 219 € 225 € 243
Diaconaal werk plaatselijk € 2.933 € 3.700 € 7.921
Diaconaal werk regionaal / provinciaal / landelijk € 3.492 € 3.225 € 2.684
Diaconaal werk wereldwijd € 4.303  € 4.025  € 2.824
diaconaal werk via zendingscommissie € 3.988 € 5.000 € 4.499
totaal lasten € 17.704 € 17.515 € 21.092
Resultaat (baten – lasten) € -3.848 € -40 € -31

Jaarrekening Diakonie

Jaarrekening Kerkrentmeesters

Baten Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016
Opbrengsten uit bezittingen € 9.180 € 7.552 € 8.098
Bijdragen gemeenteleden € 98.350 € 102.433 € 106.988
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten € 107.530 € 109.985 € 115.086
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 81.502 € 82.654 € 82.798
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 1.820 € 1.610 € 1.785
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 5.994 € 5.940 € 6.218
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 11.480 € 9.208 € 6.765
Salarissen (koster, organist e.d.) € 1.400 € 1.313 € 1.350
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 5.330 € 7.388 € 6.494
Lasten overige eigendommen en inventarissen 8.249
totaal lasten € 107.526 €108.113 € 113.660
Resultaat (baten – lasten) 4 1.872 1.426

Jaarrekening kerkrentmeesters in PDF formaat

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke en diaconale activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in de financiële verantwoordingsoverzichten van de kerk(rentmeesters) en diaconie is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De cijfers van de meest recente begroting treft u hierna aan.

Begroting Diakonie

Baten Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden € 100 € 100 € 189
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen € 2.100
bijdragen levend geld € 4.225 € 5.125 € 2.318
door te zenden collecten € 6.930 € 7.250 € 6.587
Totaal baten € 11.255 € 12.475 € 11.194
lasten
lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc. € 200 € 350 € 176
verplichtingen/bijdragen andere organen € 780 € 820 € 762
salarissen
kosten beheer en administratie € 520 € 520 € 1.330
rentelasten/bankkosten € 220 € 225 € 219
diaconaal werk plaatselijk € 2.700 € 3.700 € 1.839
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk € 2.810 € 3.225 € 2.945
diaconaal werk wereldwijd € 4.025 € 4.025 € 5.111
diaconaal werk via zendingscommissie € 5.000
totaal lasten € 16.255 € 12.865 €12.381
Resultaat (baten – lasten) € 5.000- € 390- € 1.187-

Begroting Diakonie in JPG formaat

Begroting Kerkrentmeesters

Baten Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
Opbrengsten uit bezittingen €8.569 €9.180 €8.098
Bijdragen gemeenteleden € 102.300 € 98.350 € 106.987
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten € 110.869 € 107.530 €115.085
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 84.482 € 81.502 € 82.798
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 2.100 € 1.820 € 1.785
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 6.276 € 5.994 € 6.218
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 9.945 € 11.480 € 15.015
Salarissen (koster, organist e.d.) € 1.300 € 1.400 € 1.350
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 6.735 € 5.330 € 6.493
Lasten overige eigendommen en inventarissen
totaal lasten €110.838 €107.526 € 113.659
Resultaat (baten – lasten) € 31 € 4 € 1.426

Begroting Kerkrentmeesters in PDF formaat